หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งสมาชิกสภาฯเพื่อทราบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสมาชิกสภาฯเพื่อทราบ

แจ้งสมาชิกฯ ตามที่สอบถาม 2 ประเด็น

1. ประเด็นอัตลักษณ์ หรือ มคอ.1 ซึ่งนัยของสภาฯ หมายถึงกรอบมาตฐานวิชาชีพฯ (ม.3)
2.ข้อบังคับสภาฯ (ม.22) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทั้ง 2 ประเด็น เป็นบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ตาม ม.3, ม.6, ม.7, ม.22(4), ม.29, ม.53 ประกอบ ม.4 ขอให้สมาชิกที่เป็นห่วง ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิชาชีพฯ ที่เคยศึกษาหลักสูตร สบ.
สำหรับหน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการสภาฯ กำลังดำเนินการตามกรอบและเงื่อนไขกฎหมาย หากสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดที่เป็นสมาชิกสภาฯ จะเสนอ ร่าง มคอ.1 ให้สภาฯ พิจารณาประกอบการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพฯ ก็ขอให้จัดส่งไปที่สภาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
อนึ่ง…ข้อมูลข่าวสารของสภาฯ ขอให้ติดตามได้ทางเว็บไซด์สภาฯ และเพจสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นหลัก
ขอให้เชื่อมั่นคณะกรรมการสภาฯ ม.13 ว่ากำลังดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมาย เพื่อให้สมาชิกสภาฯ (ม.10) ได้สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบตาม ม. 29 และ ม.53 ในเร็วๆนี้
สมศักดิ์ จึงตระกูล
เลขาธิการสภาฯ
1 สิงหาคม 2560
☆☆☆☆☆☆☆
ชี้แจงกลุ่มไลน์สสอ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และนักสาธารณสุขผู้สนใจทุกท่าน
จากข้อสงสัยข้างต้น. ขอชี้แจงว่าในปีนี้ ภารกิจต่างๆล้วนเป็น phaseแรก.ตามroadmap ในปีนี้ครับ. เพื่อให้สภามีข้อบังคับ. และสมาชิกมีในประกอบวิชาชีพภายในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าครับ
ส่วนประเด็นอื่นๆ เป็นroadmap ที่จะดำเนินการใน phase ที่สองและ phaseถัดๆไป.
เพราะเรามุ่งมั่น พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน
รองโฆษกสภาฯ
๑.๐๘.๖๐
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
คณะกรรมการสภาฯ ถ้ามีถามมาเรื่อง มคอ 1 ช่วยชี้แจงและแยกประเด็นหลักๆ

1. มคอ1 มาตรฐานคุณวุฒินั้นเป็นเรื่องของทางสถาบันการศึกษาที่กำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรต่างๆเมื่อจบออกไปสามารถปฏิบัติงานหรือประกอบวิชาชีพได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ชึ่งหลักสูตรจะเป็นได้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

2.ถ้าหลักสูตรใดไปคาบเกี่ยวหรือมีสภาวิชาชีพเกิดขึ้น และหลักสูตรหรือสถาบันเจ้าของหลักสูตรต้องการให้นิสิตจบไปประกอบวิชาชีพควบคุมที่สภาฯนั้นกำหนด ทาง สกอ.จะให้สภาวิชาชีพเป็นผู้ประเมินและรับรองหลักสูตรนั้นก่อนที่ สกอ จะรับทราบหลักสูตรต่อไป

3.สำหรับสภาวิชาชีพมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ เอกลักษณ์อัตรลักษณ์ขึ้นมาเพื่อให้สถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตรนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสร้างนิสิตนักศึกษาให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ อย่างที่สภาเรากำลังดำเนินการอยู่

cr.รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข อุปนายกคนที่ 2
ประธานอนุกรรมการรับรองหลักสูตร ๑ มกราคม ๒๕๖๐

แชร์