หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดโครงการสภาสัญจร 4ภาค.

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการได้ตามรายละเอียดในภาพและโครงการด้านล่างโพสต์นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี ตามลิงก์นี้

http://reg.ccph.or.th

โหลดหนังสือเชิญประชุมและโครงการได้ที่
www.ccph.or.th

แชร์