หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เฉพาะผู้เข้าสอบความรู้ หรือมีญาติใกล้ชิด ที่มีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้รีบแจ้งสภาเพื่อขอเลื่อนสอบในรอบต่อไปพร้อมแนบประวัติการเดินทางของตนเองหรือญาติใกล้ชิดมาด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฉพาะผู้เข้าสอบความรู้ หรือมีญาติใกล้ชิด ที่มีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้รีบแจ้งสภาเพื่อขอเลื่อนสอบในรอบต่อไปพร้อมแนบประวัติการเดินทางของตนเองหรือญาติใกล้ชิดมาด้วย

ประกาศ
เฉพาะผู้เข้าสอบความรู้ หรือมีญาติใกล้ชิด ที่มีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้รีบแจ้งสภาเพื่อขอเลื่อนสอบในรอบต่อไปพร้อมแนบประวัติการเดินทางของตนเองหรือญาติใกล้ชิดมาด้วย
รวมถึงผู้ที่ตรวจคัดกรองในวันสอบ แล้วพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จะแนะนำให้ทำหนังสือขอเลื่อนสอบพร้อมแนบหลักฐานการเจ็บป่วยได้ครับ
สภาได้เตรียมการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮล์ 70%  และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน ห้องสอบ ห้องเก็บข้อสอบ ห้องกรรมการคุมสอบ ฯลฯ พร้อมกับเตรียมน้ำยาล้างมือ และจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบไว้แล้ว  และแนะนำให้ผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยเวลาเข้าห้องสอบได้
ทั้งนี้สภาได้ยึดแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 โดยยึดประกาศกระทนวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน
08.03.2563

 

 

ดูทั้งหมด

แชร์