หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาการสาธารณสุขชุมชนมีนโยบายปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาการสาธารณสุขชุมชนมีนโยบายปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก

สภาการสาธารณสุขชุมชน มีนโยบายที่ จะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยขอให้ท่านโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์สภาการสาธารณสุข
ชุมชน www.ccph.or.th หัวข้อ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก และพิมพ์ใบปะหน้าส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐานของท่าน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=41

ดูทั้งหมด

แชร์