หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับปฐมฤกษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับปฐมฤกษ์

สาร์นจากบรรณาธิการ  

วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน  ฉบับปฐมฤกษ์จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  หมวดที่ 1  มาตรา 6 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  ที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขชุมชน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทางเว็บไซด์สภาการสาธารณสุขชุมชน วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

เนื้อหาในวารสารฉบับนี้  มีบทความวิจัย 5 เรื่อง  บทความทุกเรื่องสามารถ Download  ได้ในรูปแบบ pdf. File ขณะเดียวกันหากมีความสนใจในการ เขียนบทความ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวารสารให้เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถแจ้งมายังกองบรรณาธิการได้ จักขอบคุณยิ่ง

วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน  ขอขอบคุณสภาการสาธารณสุขชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการทำให้วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชนเสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ

                                                               ปริญญา   จิตอร่าม

                                                              บรรณาธิการ

                                                               กันยายน  2562

ท่านใดมีความสนใจในวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน สามารถดาวโหลดเอกสารที่ได้ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index ฟุตบอล ซอคเกอร์ลีก

เอกสารดาวน์โหลด :

1. total1-1.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์