หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้จัดส่ง (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเพื่อประกาศในพระราชกฤษฎีกา ต่อไป

สภาการสาธารณสุขชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ร่างมคอ1.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์