หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
และคาสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 85/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบ
เพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ 1/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงกาหนดการสอบ วิธีการสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ไว้ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด

2. ประกาศฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด

3. ประกาศฉบับที่ 3.pdf | ดาวน์โหลด

4. ประกาศฉบับที่ 4-1.pdf | ดาวน์โหลด

5. แนวปฏิบัติการสอบ.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์