หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ นักสาธารณสุขชุมชน. ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับ เรื่องสถาบันที่จะสอน/อบรม กับข้อบังคับ เรื่องการทดสอบความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักสาธารณสุขชุมชน. ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับ เรื่องสถาบันที่จะสอน/อบรม กับข้อบังคับ เรื่องการทดสอบความรู้

นักสาธารณสุขชุมชน   ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับ เรื่อง ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทดสอบความรู้ สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ……… และ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ……… ในเว็บไซต์ สภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.ccph.or.th/ หรือ http://bit.ly/2Wpf0fY

ดูทั้งหมด

แชร์