หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันข่าว..สภา !!! ตอนที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันข่าว..สภา !!! ตอนที่ 1

วันนี้ (18 กันยายน 2561) ที่ประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชนมีมติเห็นชอบด้วยกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกรอบเวลาเพื่อจัดการสอบความรู้ให้กับสมาชิกเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง แยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนแรก : สมาชิกสภา
1.สภาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภา รอบที่ 12 จำนวน 1,984 ราย

2.เตรียมประกาศรับรองหลักสูตร ฉบับที่ 5 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วๆ นี้ และเร่งติดตามกลุ่มสมาชิกที่ติดค้างในระบบ จำนวน 2,209 ราย รวมทั้งกลุ่มสมาชิกที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน จำนวน 769  ราย กรณีนี้หากดำเนินการได้ทันตามเงื่อนเวลา สภาอาจจะอนุมัติไปพร้อมกับผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในรอบที่ 13 เร็วๆ นี้ (ก่อนที่ข้อบังคับสอบความรู้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

3.ช่องทางบริการสมาชิก
3.1ระบบ E-lernning เพื่อสมาชิกทบทวนฟื้นฟูองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์และคลิป ขณะนี้กำลังทดสอบและพัฒนาระบบ สามารถติดตามได้.e -lernning สภาการสาธารณสุขชุมชน version ทดลองระบบได้ที่ https://lms.ccph.or.th
3.2 สภาเชิญชวนสมาชิกเข้าสู่ line@สภาการสาธารณสุขชุมชน”. รับสมาชิกในกลุ่มหลักหมื่นคน. เป็นช่องทางหลัก ช่องที่ 3 ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการของสภา ทางลิงก์นี้ครับ https://line.me/R/ti/p/%40ccph.or.th

ส่วนที่สอง : อนุบัญญัติ 6 ฉบับ
1.นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ลงนามในอนุบัญญัติ/ข้อบังคับทั้ง 6 ฉบับ ในวันนี้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว และเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับได้

2.ตามกรอบเวลา (Time Frame)1 ที่อนุกรรมการสอบเสนอต่อสภาในวันนี้. ที่ประชุมสภามีมติให้มีการปรับกำหนดการระหว่างรออนุบัญญัติ/ข้อบังคับทั้ง 6 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
**เป็นการเปิดระบบตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแทน**
(ยังไม่ต้องชำระเงิน)
☆☆โดยจะเปิดระบบตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสอบความรู้วิชาชีพ ในวันที่ 21 กย 61 – 10 ตค 61☆
ซึ่งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องเป็นสมาชิกสภาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ตามที่สภาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนสมาชิกทั้ง 12 รอบ (30,351ราย)+ สมาชิกที่อนุมัติรอบ 13 (ถ้าทันกำหนดเวลาที่วางไว้)
โดยสมาชิกที่จะสอบความรู้วิชาชีพข้างต้น จะกำหนดคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นสมาชิกสภาในช่วงเวลาที่เปิดระบบ
4.2 มีวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุข ระดับปริญญาตรี ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบทั่วกันในครั้งหน้า
(สำหรับผู้ที่สมัครวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี   แต่จบปริญญาตรีที่สภารับรองในภายหลัง จะมีช่องให้เพิ่มข้อมูลวุฒิปริญญาตรีที่สภารับรองในระบบไว้ด้วย โดยให้ส่งเฉพาะวุฒิเพิ่มเติมมาที่สภา ก่อนวันที่ 10 ตค 61 (นับวันประทับตรา)

3.ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสอบวิชาชีพจะถูกส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เตรียมการตาม Time Frame ต่อไปในวันที่ 15 ตค 61 เพื่อเตรียมการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และดำเนินการต่อไป

4.เมื่ออนุบัญญัติ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบความรู้ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว หลังจากนั้นจะมีการประกาศเปิดระบบสมัครสอบทันที โดยดำเนินการเปิดเมนูเพิ่ม เพื่อเป็นช่องทางการสมัครสอบในระบบเดิมที่เคยตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้สมาชิกดำเนินการจ่ายค่าสมัครสอบ และส่งเอกสารการสมัครสอบ ตามขั้นตอนที่สภาประกาศต่อไป

5.อนุบัญญัติ/ระเบียบและข้อบังคับอีก 4 ฉบับ ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวนและเสนอตามขั้นตอนไป อยู่ในช่วงเร่งดำเนินการติดตาม คาดว่าทันตามกำหนดการที่วางไว้

6.การเตรียมสอบความรู้ดำเนินการคู่ขนานไปขณะรอข้อบังคับทั้ง 6 ฉบับประกาศในราชกิจจา ทำให้ Time Frame จัดการสอบความรู้วิชาชีพ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ เพียงปรับช่วงเวลาให้มีการตรวจคุณสมบัติ ก่อนรับสมัครสอบแทน

♡♡♡ 21 กันยายน 2561 นี้. สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเตรียมตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์ และปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน♡♡♡

แชร์