หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน      ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2561

3. วิธีการแสดงความคิดเห็น : สามารถแสดงความคิดเห็นตามท้ายประกาศนี้ได้

3.1 ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชน  www.ccph.or.th  (ตอบออนไลน์ใน google form ของเว็บสภา ทางลิงก์ https://goo.gl/forms/u0AJHpCOkiuoUm6U2 )
3.2 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สภาการสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ 88/20 อาคาร ๕ ชั้น ๕  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ (สภาจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นแก่ชมรม/องค์กร/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3.3 ทางโทรสาร : 0 2591 9187(สามารถปริ้นท์แบบฟอร์มเฉพาะหน้าแบบแสดงความคิดเห็น เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ส่งfax มาที่สภาครับ)
** ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=9
☆สามารถเทียบอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายพรบ. (สูงสุดไม่เกินนี้) กับร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่สภายกร่างขึ้นได้ครับ

ช่วยๆกันส่งข้อมูลและแสดงความคิดเห็นนะครับ เพื่อสภาจะได้นำไปประมวลผล ประกอบกฏกระทรวง. และดำเนินการให้สภานายกพิเศษพิจารณาลงนาม. และส่งต่อครม./สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

และหลังกฏกระทรวงถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา. เราจะได้ประกาศกำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยเร่งด่วนครับ

#ช่วยๆกันนะครับเพื่อวิชาชีพของเรา

ริซกี สาร๊ะ
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
๑๕.๐๓.๖๑

แชร์