หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ

คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ ตามมาตรา ๑๓(๖) (องค์การเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)

และประกาศกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(6) ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
-ให้แจ้งความจำนง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์(ยึดจากวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์) ภายในวันที่ 18 เม.ย 61
-ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าประชุมเลือกกรรมการในวันที่ 20 เม.ย 61
-แสดงตนเข้าประชุมเลือกกรรมการ ดำเนินการเลือกจนเสร็จสิ้น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันที 24 เม.ย 61

เอกสารดาวน์โหลด

https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=15

https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=16

ดูทั้งหมด

แชร์