หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 3 ฉบับ 20 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 3 ฉบับ 20 มกราคม 2564

1.ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.2564

2. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

(การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย การส่งต่อผู้ป่วย)

3. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2)

(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก 20-01-64.pdf | ดาวน์โหลด

2. ข้อบังคับว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ 20-01-64.pdf | ดาวน์โหลด

3. ข้อบังคับเงื่อนไข ฉ.2 20-1-64.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์