หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ….

เสนอโดยนายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ

เปิดรับฟังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=113

แชร์