หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)

สรุปสาระสำคัญโดยย่อ !!!

ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กำหนดการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พอสรุปสาระสำคัญโดยย่อ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ถือว่าผู้สมัครสอบผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ((ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ให้มีสิทธิสอบทุกราย เว้นแต่ผู้สมัครสอบดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับและประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง สภาฯขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกเพิกถอนการมีสิทธิสอบเป็นการเฉพาะราย

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบความรู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้ ให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สามารถส่งหลักฐานการสมัครสอบดังกล่าวไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้

ปล.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามแนบท้ายประกาศ ได้ที่เวปไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศฉบับ3.pdf | ดาวน์โหลด

2. 1. กทม..pdf | ดาวน์โหลด

3. 2. อยุธยา.pdf | ดาวน์โหลด

4. 3. ชลบุรี.pdf | ดาวน์โหลด

5. 4. นครราชสีมา.pdf | ดาวน์โหลด

6. 5. อุบลราชธานี.pdf | ดาวน์โหลด

7. 6. ขอนแก่น.pdf | ดาวน์โหลด

8. 7. อุดรธานี.pdf | ดาวน์โหลด

9. 8. เชียงใหม่.pdf | ดาวน์โหลด

10. 9. พิษณุโลก.pdf | ดาวน์โหลด

11. 10. นครสวรรค์.pdf | ดาวน์โหลด

12. 11. ราชบุรี.pdf | ดาวน์โหลด

13. 12. สุราษฎร์ธานี.pdf | ดาวน์โหลด

14. 13. สงขลา.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์