หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นหลักสูตรการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นหลักสูตรการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาฯ และนางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนายการฯ ทำหน้าที่แทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต้อนรับและทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมี อาจารย์ สุพรรณ วณิชปริญญากุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 1500 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แชร์