หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560

การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560 @ ภาคใต้ ดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

ขอขอบคุณทีมงานภาคใต้ ที่เป็นกำลังสำคัญ คณะกรรมการสภา คณาจารย์ ทีมงานสภา และที่สำคัญที่สุด คือ สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ทุกท่าน ที่มาร่วมกันทบทวนความรู้ และเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญกับวิชาชีพของพวกเรา … มีความสุขที่ได้อยู่ในบรรยากาศแห่วการเรียนรู้ และความเป็นพี่เป็นน้องกันของพวกเรา หากมีสิ่งใดขาดเลยไปขออภัยมาด้วยนะครับ และพบกัน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 25-27 กันยายน 2560

ขอขอบคุณทุกท่าน

อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม (อ.นิก)
ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 15 กันนายน 2560

ดูทั้งหมด

แชร์