บันไดวิชาชีพบันไดวิชาชีพ
◇ บันใดขั้นแรกของวิชาชีพคือ การสมัครสมาชิกซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลา(สมัคร-ชำระเงิน-ส่งเอกสาร-ตรวจสอบ-ขออนุมัติสมาชิก-ทำบัตรสมาชิก)ใช้ระยะเวลา3-5 เดือน
◇ บันใดขั้นที่ 2 คือการสมัครสอบ.  โดยสามารถเก็บคะแนนวิชาที่ผ่าน/สอบซ่อม5 กลุ่มวิชาจนผ่าน ภายในระยะเวลา 3 ปี
◇ บันใดขั้นที่ 3 คือการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ  จะได้ทำงานแบบมีคุณภาพมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไป มีระยะเวลา 5 ปี
◇ บันใดขั้นที่ 4 สิทธิความก้าวหน้าต่างๆตามกฏหมาย เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันต่อไป

#กรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวฉันใดวิชาชีพเราก็ฉันนั้น


03/10/2561 21:01:09 โฆษกสภาฯ
1484

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000